Jedině snížením populace a Láskou je možné zachránit Zemi!

Zachraňte planetu Zemi! Buďte odpovědní! Nejezte maso! Nechte se očkovat! Jezděte elektromobily! Používejte solární zařízení! Netopte fosilními palivy! Vyřizujte vše on-line! Plaťte kartou! Chovejte se „korektně“! Tato a mnoho dalších hesel vídáme dennodenně kolem sebe a všechna mají jedno společné: omezují SVOBODU!

Jste také, jako já, pod takovýmto mediálním vlivem, který ze všech různých pohledů rozebírá klimatické změny planety a poukazuje na působení člověka v souvislosti s globálním oteplováním, poškozením biosféry, drancováním přírodních zdrojů, znečištěním Země odpady, zamořováním půdy a vody antibiotiky, hormony či chemikáliemi a hnojivy z agroprůmyslu?

Jste také, jako já, svědky toho, jak jacísi politici zaštiťující se jakýmisi vědci vyhlašují nová a nová opatření a zákony na záchranu planety, souhrnně označované jako Green deal, což pro většinu nadnárodních společností je vskutku výnosný Zelený obchod.

Jste také, jako já, pozorovatelé toho, jak zdravotnictví spolu s určitými vládními, církevními, humanitárními či jim podobnými organizacemi financovanými určitou skupinou osob vyhlašují programy podporující zachování každého jedince, což vede k růstu populace a z toho jim plynoucích zisků?

A také jste si všimli, že přitom není pro záchranu planety Země potřeba udělat nic víc, než jen zastavit přírůstek počtu jejích obyvatel. Nejjednodušší řešení, avšak nikdo s ním nepřichází. Proč?

Země je živý organismus a vše, co se na ní nachází, je jeho součástí – ať jsou to např. kameny, rostliny, zvířata nebo člověk. Na počátku všeho Stvoření byl tento organismus ustaven jako harmonický systém, ve kterém bylo vše v dokonalé rovnováze a i první lidé žili v souladu s Matkou Zemí, ctili ji, respektovali a podřizovali se jejím zákonitostem, neboť byli její vědomou součástí. Pak se však stalo něco, co chování člověka změnilo. Byl infikován podivným virem, jenž mu přivodil zhoubnou duševní nemoc. K hlavním příznakům této nemoci patří strach ze smrti a touha po nesmrtelnosti, strach z nedostatku a touha všechno vlastnit, strach z bezmoci a touha po moci, strach z odloučenosti či samoty a touha všechno a všechny si podmanit.

Člověk se tak začal měnit a namísto toho, aby tvořil prospěšnou buňku v organismu Země, aby svojí předurčenou funkcí přispíval k harmonii a rovnováze zdravého života planety, stal se jejím parazitem. Podmaněn virem nedokázal rozpoznat jaké škody páchá, a místo toho, aby se tomuto viru bránil, posiloval jeho vliv a přenášel ho dál. Tím započala degenerace lidstva.

Degenerovaný člověk začal v sobě utvrzovat pocity nadřazenosti nad ostatními tvory a šířit kolem sebe pocit své výjimečnosti. Postupným vývojem se myšlení a představy člověka začaly přetvářet a ti, kteří byli tímto virem napadeni nejvíce, jej začali mocensky šířit mezi dosud nezasaženou populaci. Objevovali se stále smělejší a bezcitnější lidé, kteří vytvářeli a přijímali stále smělejší zákony a dogmata, a začali je prosazovat silou. Své schopnosti a možnosti pak tito lidé začali považovat za neomezené, začali se povyšovat nad ostatní a prohlašovali, že se člověk již nepotřebuje podřizovat zákonům vesmíru a přírody, ale že tyto zákony bude sám určovat. Sami sebe pak nazvali „vyvolenými“ a jali se určovat další osud lidstva bez ohledu na skutečnost, že narušují harmonii a rovnováhu planety.  

Naštěstí pro planetu nezasáhl tento virus všechny lidi se stejnou intenzitou. Mnozí, díky své „imunitě“ odolali a odrazili takovýto vnější atak, a to byl jeden z pozitivních faktorů, díky kterému se planetě v minulosti dařilo přečkávat zásahy degenerovaného člověka. Dalším faktorem pak byla skutečnost, že se „vyvolení“ vlivem svých osobních zájmů štěpili a bojovali mezi sebou, čímž se ničili navzájem a organismus planety mohl zůstávat nadále funkční. Tisíciletí mezi sebou lidé válčili kvůli moci, území, náboženství. Příroda pro ně zůstávala v pozadí a sloužila jim pouze jako zásobárna zdrojů pro boj.

Až období dvacátého a jednadvacátého století zásadně změnilo úhel pohledu na soupeření „vyvolených“. Ačkoli se navenek zdálo, že se vytvořily mocné aliance, které mezi sebou hodlají soupeřit, v pozadí utvářeli „vyvolení“ strategii vedoucí k tomu, že, místo toho, aby mezi sebou jednotlivé bloky válčily a tím se oslabovaly, začaly se spojovat a společně pak systematicky rozvracet řád a jednotu planety Země.

Byl zahájen systematický vědecký výzkum s cílem převzít kontrolu nad hospodařením s vodou, energiemi, těžbou surovin, distribucí živin, řízením klimatu, apod. Člověk se tak stal nejzhoubnějším patogenem v organismu Země a jeho chování na planetě v průběhu posledních desetiletí se dá směle přirovnat k chování rakovinných buněk v lidském těle, vyznačující se neomezeným rychlým růstem, omezenou citlivostí a neschopností reagovat na podněty ke změně svého chování. Strmý růst populace, bezohlednost, bezcitnost, egoismus, minimální vůle brát ohledy na cokoliv a kohokoliv, vytváření chaosu, strachu či násilí jsou hlavními výrazovými znaky lidstva 20. a 21. století.  

Nekontrolované bujení rakovinných buněk však vede nakonec ke smrti nositele a tím i k zániku samotných rakovinných buněk, které tuto smrt způsobily. Není tedy příliš obtížné domyslet, jak nejspíš dopadne i člověk, pokud nezmění svůj přístup k životu na Zemi.

Čím ale začít? Kdo zavelí ke změně? Co je vlastně v zájmu „vyvolených“ a co je vedlo ke zvolení strategie ovládnout planetu? Nebo snad chtějí záměrně zničit lidskou civilizaci a nahradit ji umělou?

Nevíme, ale právě proto stojí za to se nad tím vším zamýšlet.

Začněme otázkou: jak jsou řízeny světové události na Zemi? Jak už jsem zmínil, na počátku stvoření panovala Láska a harmonie všeho a všech. Po napadení člověka virem, si začal člověk vytvářet vlastní hierarchii. Prvotní rozhodování se přijímala v radě moudrých starších, ale s postupujícím prohlubováním degenerace tuto radu vystřídala hierarchie silnějších a mocnějších. Z této skupiny se pak vydělila kasta urozených, z ní pak několik „vyvolených“. Tito všichni byli a jsou svázáni majetkovými, mocenskými a rodovými pouty, která nepřipouští, aby se do tohoto uskupení dostal někdo nevybraný. Tato skupina „vyvolených“, kterou v období prvního a druhého tisíciletí představovaly šlechtické a církevní kruhy, se předurčila k tomu řídit svět a ovládat všechno lidstvo, které se na ní nachází.

První a zejména pak druhá světová válka však významně zasáhly do života „vyvolených“, kteří v nich utrpěli citelné materiální i lidské ztráty, a tak se dohodli na spolupráci, což byl zásadní zlom v jejich dosavadní politice. Dohody šlechtických a církevních kruhů, klanů Rothschildů, Rockefellerů či zednářských lóží, byly uzavírány. Společným jmenovatelem byl neomezený růst, neomezené bohatství a neomezená moc na lidmi. Započalo drancování Země. Tady byl ustaven počátek elit, dnes zvaných nejčastěji ilumináti.

Tyto elity dnes určují, kde budete bydlet, co budete dělat za práci, čím budete jezdit, topit, svítit, co budete jíst, jak se budete bavit, jak se budete léčit, jaké zprávy či informace budete konzumovat, dokonce vám už dnes nabízí i možnost si vybrat, jaké chcete mít pohlaví. Váš věk je prodlužován, aby bylo dostatek otroků na práci a konzumentů na nákupy, které posilují bohatství a tím i moc těchto elit. Váš reálný život je postupně nahrazován životem virtuálním s všezahrnující digitalizací, což elitám přináší bezproblémovou kontrolu nad populací z jednoho či dvou míst na světě. Už nebude potřeba špehů, vyzvědačů, práskačů či udavačů, vždyť vy sami na sebe všechno „prásknete“ prostřednictvím všudypřítomné datové či telefonní sítě. Geniální.

Je ale opravdu i v dnešní době elitám zapotřebí neustálého růstu populace, který ohrožuje fungování organismu Země a tím je může připravit o vše, co za období několika desetiletí získaly?

Jak jsem již nastínil, války způsobily obrovské lidské ztráty, které elitám přinesly celkově výrazný pokles příjmu. Najednou bylo málo „poddaných“, kteří by pro ně pracovali a vydělávali. Tento stav podnítil elity si uvědomit, že další vojenská soupeření by mohla být ještě ničivější. To je nejspíše vedlo uzavřít pakt, na základě kterého byly stanoveny jasné cíle – nárůst populace a z toho plynoucí růst moci a bohatství elit. Stačí pozorněji sledovat toky peněz a vidíte, jak prostřednictvím daní, poplatků, úroků či všelijakých příspěvků, odchází, byť „drobné“, platby od miliard lidí na účty několika jednotlivců či firem, kde se shromažďují a vytváří jejich stále rostoucí jmění. Jako z miliard kapek, spadlých na povrch Země, se vytváří veletoky, tak „tečou“ peníze na účty a do kapes několika „vyvoleným“.  

Elity si zároveň velice dobře uvědomovaly, že nárůst populace sebou může přinést i jisté riziko jejich ohrožení, pokud nad tímto růstem ztratí kontrolu. Zahájily tedy, ruku v ruce, aktivity, které by rostoucí počet obyvatel Země dokázaly sledovat a kontrolovat. Použily k tomu nejosvědčenější prostředek takovéto kontroly nad lidmi – faktor strachu.

Byly zahájeny programy a výzkumy, které následně byly realizovány na jedné straně prostřednictvím poskytovaných „jistot“ upevňujících vazbu mezi jedincem a systémem, na druhé straně prostřednictvím organizovaných a finančně podporovaných tragických událostí, přírodních katastrof, bojů, kriminality, terorismu, finančního, majetkového, sociálního či zdravotního ohrožení. Jejich manipulativní medializace měla za cíl udržovat „poddané“ v neustálé nejistotě, napětí, hněvu či nenávisti, prostě strachu z budoucnosti a života jako celku, a tím je psychicky a emočně vyčerpat a otupit jejich pozornost natolik, že nebudou mít čas, chuť či ani potřebu přemýšlet, resp. rádi přenechají myšlení jiným, elitami k tomu vybraným a vycvičeným jedincům. A mnozí lidé s radostí a klidem odevzdávají svoji moc a myšlení „do rukou“ systému za slib, že systém je ochrání a vše, co pro ně přichystá, dělá v jejich zájmu a pro jejich zdraví či dobro. Současně si elity správně uvědomovaly, že jejich strategie je dlouhodobá a je tedy potřeba převzít kontrolu nad výchovou nových generací, a to tak, aby s každým novým přírůstkem obyvatel přibývalo více degenerovaných lidí, kteří se dají snadněji zmanipulovat a zařadit mezi poslušné otroky do systému. Navíc, je-li převaha degenerovaných nad ještě myslícími, je pak snadné získat většinu při hlasováním o čemkoli, třeba ve volbách.  Připravily proto systémy vzdělávání, které se již od prvopočátku zaměřují na „selekci a jednosměrnost myšlení“. Nejnovější IT a mobilní technologie, „usnadňující“ život, jsou jen vrcholem tohoto plánu a jak můžeme pozorovat, přináší výsledky. Bohužel není to otřepaná fráze, která říká, že mladí lidé nemusí myslet, protože „Google“ myslí za ně.

Zdálo by se, že tato dokonalá strategie nemá šanci neuspět. Naštěstí pro člověka má ale jednu kritickou slabinu! Elity o ní ví a ví také, že není jednoduché se jí jen tak zbavit. Tou slabinou je: LÁSKA!

LÁSKA mezi mužem a ženou je jediná opravdová síla, která všechny tyto záměry může zmařit. Vím, zní to jako z pohádky, ale mnohé z pohádek byly dávnou skutečností. Proto je pro elity v současné době nejvyšší prioritou odstranit z planety Lásku.

Co pro to dělají? Přirozenost stvoření a kompatibilita muže a ženy v duchu jin a jang, které vytváří Jednotu, má být rozbita skrze zpochybnění pohlaví a sebeurčení jednotlivce daného mu od narození, včetně vlastní posvátné sexuality, která byla člověku dána skrze Adama a Evu při samotném stvoření. LÁSKA muže a ženy ve Světle Jednoty je potlačována a do popředí je vyzdvihován její zmutovaný gen v podobě deformované „lásky“ stejných pohlaví či různých jiných forem bytí podle pravidel, která jsou vytvářena na objednávku elit. Lidé jsou od sebe oddělování a izolováni přijímanými opatřeními v zájmu obyvatel (např. pandemie Covid) a je mezi nimi vyvolávána vzájemná nedůvěra. Roste počet uměle narozených dětí, geneticky modifikovaných bytostí, robotů, a ti všichni jsou ovládáni předem danými programy. Je podporována migrace a uprchlictví s cílem co nejvíce promíchat jednotlivé kultury a vytvořit vzájemnou zášť a nepřátelství, neboť základní kulturní rozdíly vytváří zásadní bariéru k opravdové Lásce. Toto všechno a mnohem víc je součástí světa, ve kterém nyní žijeme. Jsme zahlcováni dennodenními starostmi, aby nám nezbýval čas na duchovní rozvoj, lásku, milování. V zájmu systému je držet člověka většinu času pod tlakem řešení neustálých problémů, které mu systém připravuje, aby se cítil většinu času vyčerpaný a neměl prostor, chuť či energii šířit kolem sebe pozitivní energii. Kolik je na světě lidí, kteří si pamatují na poslední láskyplný odpor vůči světovým elitám, období hippies? Tehdy se podařilo mocenskou zvůli alespoň na chvíli zastavit, zabrzdit. Dokážeme takovouto vlnu vyvolat i dnes?

Z různých zdrojů se dozvídáme, že se nacházíme v přelomovém období naší civilizace. Prognózy se však rozchází a ať nám kdokoli tvrdí cokoli, s jistotou můžeme říct jen jedno: nevíme, co přijde. Vše je totiž možné. Ať je to třeba záchrana světa s příchodem Spasitele, vyhubení člověka jako druhu a jeho nahrazení umělou inteligencí, zkáza planety pomocí nukleárních zbraní či přírodními katastrofami, vymření 9/10 obyvatel planety na podivné viry, zásah mimozemské civilizace s otázkou co to přinese či třeba nastolení digitálního otroctví.

Pandemie Covid však naznačila, že dochází v rámci zvolené strategie k jistému obratu. Tím obratem je elitami řízená depopulace planety. Můžeme jen hádat, zda je to proto, že si elity začínají uvědomovat, že planeta Země je přelidněná a je potřeba ji „vyčistit“ nebo je jejich záměrem „vyčistit“ ji pouze od lidí, kteří by svojí Láskou mohli ohrozit jejich strategii.

Aktivity elit v tomto svém obratu zahájila věda, která v posledních letech vyvíjela umělé viry, jako třeba HIV, SARS nebo Covid, kdy u posledně zmiňovaného se elitám navíc povedl mistrovský tah – a to, zároveň spolu s virem, vyvinout i umělou vakcínu, která testuje chování nanočástic v těle člověka, neboť jejich prostřednictvím bude možné řídit jeho zdraví až k jeho likvidaci. Současně pandemie Covid dala elitám zpětnou vazbu o tom, kdo je s nimi a kdo je proti nim, a zabránila odhalení „Q“. 

Součástí plánu obratu je i válka na Ukrajině, neboť všechny války elit 21.století jsou vedeny za účelem dosažení převýchovy těch, kteří se brání podřídit jejich záměru a nerespektují původní dohody. Vytváření různých bloků ve stylu Orwellova románu „1984“ je zajímavým faktorem posilujícím strategii elit. Ačkoli se totiž může, zejména prostřednictvím médií, zdát, že svět se rozděluje, elity v různě vytvářených uskupeních posilují své kontroly nad lidmi prostřednictvím omezování svobod za proklamace bezpečnosti a ochrany svých obyvatel. Na bojiště pak mohou vysílat protivníky režimu.

Nejnovějšími opatřeními jsou pak zásahy vyvolávající přírodní katastrofy (např. chemtrailes, větrné smrště způsobené letadly, zemětřesení způsobené podzemními výbuchy, aj.).

Mnozí členové elit jsou navíc zapojeni do různých okultistických a čarodějných praktik.

Elity nedělají nic bezúčelně. Buďte si 100% jistí, že cokoli uskutečnily, měly detailně promyšleno a dokonale naplánováno. Veškeré záměry mají svůj program a posloupnost událostí. V tuto chvíli se dá usuzovat, že mají lidstvo „skoro“ pod kontrolou. Jenže právě to „skoro“ jim nedá spát. Mají strach. Strach z toho, že se to nakonec nepovede. Protože se třeba najednou objeví onen „spasitel“ nebo nějaký národ dojde k osvícení, procitne a strhne ostatní. O to víc spěchají s naplněním své strategie.

Dokáže obyčejný člověk, s Láskou v srdci a pomocí „Boží“, do jejich plánů a programů „hodit vidle“? Existuje pro lidstvo ještě naděje?

Naděje existovala vždy – ve Světle, v Lásce, v radosti, v nastolení harmonie a rovnováhy navázáním spojení s Matkou Zemí. Existuje naděje pro lidi, kteří v sobě ještě nesou kousek Světla! Existuje naděje, že když se spojí Světlo každého z nás, že takto spojený Proud dokáže „osvítit“ temnotu! Co proto lze však udělat prakticky?

Abychom byli schopni nepodlehnout strategii elit, a ještě lépe, abychom ji dokázali narušit, změnit, přetransformovat, měli bychom se v první řadě zastavit, přestat sledovat mobil, tablet, počítač či televizi a rozhlédnout se kolem sebe. Pozorovat stromy v jejich ročním cyklu, stavby, které někdo vystavěl, řeky, jak tečou od pramene a cestou k moři mohutní, nespočetně aut jezdících neustále sem a tam, a hlavně lidi kolem nás od těch nejmenších po ty nejstarší, abychom si uvědomili, že toto jsme my. A pak se podívat na sebe a zeptat se proč jsem tady a teď? Jak se cítím, co mám rád, co mi přináší radost, jak to mám s Láskou? Jsem se svým okolím v harmonii a rovnováze? A jak je na tom Matka Země? Chci být součástí současného systému a podřídit svůj život honbou za penězi, tezi „raději nemyslet“ a předat starost o sebe a své zdraví systému, stát se lidským robotem řízeným elektronickými médii, nemít nikoho, u koho bych vnímal krásu doteku, vůni těla či úsměv na tváři nebo jsem si vědom své sounáležitosti s planetou, své pomíjivosti, svých emocí, těch, které by měly na planetě ubývat, jako jsou bolest, strach, hněv či nenávist a těch, které se měly světem šířit, jako jsou láska, radost, smích, laskavost, spokojenost či štěstí? K jaké partičce se připojím – k partičce „bílých“ nebo „černých“ triček? Uvědomme si, že to, že jsme ještě tady, znamená, že existují síly Světla, které nás „drží nad vodou“. Potřebují ale, abychom jim pomohli!

Ve filmu Nádherná zelená je, ve zjednodušené formě, ukázán jeden takový návod, jak naložit se svojí osobní odpovědností vůči planetě, na které žijeme. Hned na samém začátku filmu je zachycena úžasná myšlenka, jak udržet rovnováhu mezi populací na planetě a jejím organismem, a tou je regulovat počet narozených dětí podle velikosti úrody. Člověk tak nepřizpůsobuje svoji potřebu produkce úrody nekontrolovanému růstu populace, ale růst populace přizpůsobuje neinvazivnímu, neprorůstovému a neziskovému pěstování plodin pro obživu. Jak prosté, že? Stačí jen změnit paradigma, že naším posláním je se množit a každého, bez ohledu na to, zda bude zdravý či ne, přivést k životu, zachránit či prodloužit mu život, který je u mnohých posléze často bezútěšný. Je potřeba změnit paradigmata o růstu, bohatství, blahobytu, práci, rodině, bydlení, životu v konzumu, životních hodnotách. Sami u sebe musíme začít hledat naději a učit se od Matky Země. Vrátit se k tomu, co ona zná od svého stvoření. Třeba tím, že se podíváme na cyklus přírody – zima (odpočinek), jaro (sbírání energie), léto (výkon a zrání), podzim (sklizeň a příprava na odpočinek). Člověk je od svého stvoření součástí tohoto organismu a jeho přirozeností je být součástí tohoto cyklu. Od narození do smrti. Tělo umírá, ale duch žije. V dávných civilizacích se smrt považovala za běžný projev života, stejně jako narození. Nejen ve východních náboženstvích je smrt pouze dokončením jednoho putování na Zemi, aby pak přišlo jiné vtělení, neboť tělo není věčné, zato duše, duch, ano. Vlivem degenerace jsme na to zapomněli. Je nejvyšší čas si to opět připomenout.

Staňme se odpovědnými buňkami planety Země. Obnovme svoji imunitu a přestaňme podporovat a šířit virus, který zapříčinil naší degeneraci. Určitě to dokážeme! A zamysleme se nad tím, jak snížit populaci přirozeným způsobem. Ne podle strategie elit! Vždyť naše možnosti jsou obrovské. Třeba:

  • budeme regulovat rození nových obyvatel mj. i tím, že ukončíme veškeré aktivity spojené s umělým oplodněním, budeme podporovat interupce, vyloučíme možnost narození nezdravých jedinců, atd.;
  • přestaneme léčit závažné civilizační nemoci (rakovinu, nádory, infekční nemoci, diabetes, kardiovaskulární onemocnění, AIDS, následky kouření, alkoholismu, drogových závislostí, atd.) či zachraňovat nemocné dárcovskými orgány či materiálně (zdravotní pomůcky, léky, apod.);
  • zavedeme eutanázii jako běžný zdravotní výkon, který může podstoupit kdokoliv a v jakémkoliv věku pouze na základě svého rozhodnutí;
  • uvědomíme si, jaké jsou vyvážené přírodní zdroje a jaký je optimální počet obyvatel na planetě, aby každý mohl žít svobodě, zdravě, v Lásce a radosti a této myšlence věnujeme úsilí k jejímu naplnění. (Z Wikipedie podle amerického úřadu pro sčítání lidu žilo k 1. 11. 2021 na Zemi 7,9 miliardy lidí).
  • veškerá rozhodování podřídíme přírodním a vesmírným cyklům.

Jaké dopady a přínosy můžeme očekávat snížením populace na Zemi?

Sníží se potřeba potravin, potřeba nemovitostí, omezí se výroba, sníží se spotřeba energií, odpadů, dopravních prostředků, bude potřeba vyrobit méně textilu, plastů, obalů, myček, ledniček, praček, telefonů, televizorů, počítačů, atd., atd. Planeta si oddechne, neboť konečně přestane honba za růstem, ale bude možné využít přebytky, které zbydou po těch, co odejdou. Nebude už nutné řešit omezování čehokoli, protože najednou bude všeho dostatek.

Dnes máme ještě možnost, abychom řekli sofistikovaně STOP růstu. Neboť každý růst je konečný, každá honba za něčím, ještě větším, vždy vede k pádu. Známe to již od Babyloňanů, když stavěli věž do nebe.  

Přiznejme si, že v roce 2023 si lidstvo užívá blahobytu a tedy může započít éra konsolidace a zklidnění. Pokud přitom dojde k úbytku populace, zbývající obyvatelé planety budou na dlouhou dobu materiálně zabezpečeni a bude možné se z kvantity zaměřit na kvalitu, a to zejména duchovní. Je mnoho způsobů, jak z degenerovaného člověka udělat opět člověka přínosného pro organismus Země. Dokáží ovšem toto současní lidé pochopit?

Žijeme v převratné době. Elity mají rozehranou hru o Zemi a doufají, že ji vyhrají dřív, než přijde někdo jiný, kdo bude chtít Zemi použít pro své záměry. Jakou roli si v této hře vybereme my, však záleží jen a jen na nás.

Pokud se rozhodneme pro vymanění se z programu, který nám byl elitami určen ve své strategii, bude to od nás vyžadovat naši vnitřní, duchovní, změnu myšlení a cítění. Bude to vyžadovat otevřít naše srdce a „rozsvítit“ naše vnitřní Světlo. A s LÁSKOU projevit svoji vůli: „Planeta Země je přelidněna! Abychom zde přežili jako druh, je potřeba snížit počet obyvatel na planetě.“

Napsat komentář