Trnová koruna a její tajemství ožívá

Je podzim 2022. Doba sklizně. Co bylo zaseto, to se urodilo a to bude sklizeno.

Podle prastarých mysterií se blíží konec éry doby železné. Doby, která se vyznačuje válkami, epidemiemi a úpadkem všeho a všech.

V létě 2021 byl odstraněn Petr Kellner.

V létě 2022 byl odstraněn monument Georgia Waystones a s ním deset průvodců pro Nový věk rozumu.

V roce 2023 skončí období posledního papeže a s ním i období katolické církve.

Anglická královna zemřela.

Jedna mocenská skupina chystá snížení počtu obyvatelstva, aby zajistila přežití planety.

Jiná mocenská skupina se chystá udělat z obyvatel Země digitální otroky.

Biblická a jiná proroctví hlásají příchod Mesiáše.

Skupina Svobodných zednářů se netají spoluprací s Luciferem a podporuje jeho příchod.

Tma houstne a zatemňuje Světlo lidí.

Mozek a myšlení zaslepuje srdce a cítění.

Láska muže a ženy je dehonestována jako zastaralá kulturní tradice a nahrazována bezpohlavní digitální neosobní prázdnotou.

Informace se vydávají za dezinformace a dezinformace se vydávají za informace. Nikdo neví, co je pravda, kdo je kdo, co je realita a co digitální fikce.

90 % světa si přivlastnilo méně, než 10% subjektů.

MOC a touha ovládat vládne světem prostřednictvím datových kódů, kterým říkáme peníze.

Zdá se, že lépe už bylo a současná civilizace opět spěje, jako v minulých tisíciletích, ke svému zániku.

Existuje ještě NADĚJE?

Existuje ještě SVĚTLO?

Existuje ještě LÁSKA?

Existuje ještě ŽIVOT?

Zkusme nyní nahlédnout pod závoj zastírající skutečnou minulost a poodhalit něco málo z ukryté historie. Třeba to, že Ježíš, o kterém víme, že byl posledním všeobecně známým nositelem Světla, se narodil 7 roku před n.l. a zemřel v požehnaném věku, spolu se svojí ženou, Marii Magdalenou, kdesi ve Francii. Jeho děti, společně s dětmi jeho bratra Jakuba, jsou zakladateli rodu, které nyní nazýváme Rex Deus.

Zkoumáním této části historie, která byla potlačována 2000 let katolickou církví, nástrojem Luciferovi moci, nás dovede k otázkám: Kam se ztratila Ježíšova schopnost činit zázraky poté, co byl znovu vzkříšen?  A jak se mohl zjevovat svým učedníkům na různých místech, tak vzdálených od místa, kde fakticky pobýval a skrýval svoji identitu?

Ve své knize „Jako na Zemi, tak i na nebi“ (připravuji její pokračování k publikaci na svých stránkách) předložím svým čtenářům doplněný příběh Ježíšova života, který na tyto otázky odpoví a ozřejmí význam jednoho z nejvýznamnějších artefaktů posledních dvou tisíciletí – Trnové koruny.    

Bylo to právě před 2030 lety, kdy se syn Prvotního Stvořitele rozhodl zachránit dílo svého Otce, dílo stvoření světů, vesmír, v prázdné dimenzi Universa, v jehož středu je planeta Země, nejkrásnější ze všech planet. Neboť Prvotní Stvořitel tvořil ve Světle s Láskou, kdy vše bylo prostoupeno Harmonií všeho se vším a se všemi bytostmi, které byly stvořeny, tedy i lidmi. Avšak bratr Prvotního Stvořitele, chtějíce všem dokázat, že je schopnější, se spojil se silami Antisvětla, vyznačujícími se opačnými vlastnostmi ke Světlu a živícími se strachem a veškerou negativní energií, které tyto vlastnosti vyvolávají. Toto vše vnesl do této dimenze, aby postupně ovládl všechny světy. Jeho dílo mu pomalu, ale jistě přinášelo úspěch, čímž rostla jeho moc, a s mocí i množství jeho přisluhovačů. Získal tak na svoji stranu i mocného anděla, který upadl do lákadel Antisvětla, Lucifera, jemuž svěřil úkol ovládnout Zemi.         

Syn Prvotního Stvořitele se v průběhu posledních tisíciletí několikrát pokoušel Luciferův postup zastavit a zvrátit tak nepříznivý vývoj posloupnosti událostí, až dospěl k rozhodnutí, že jedině svojí přítomností, svým vtělením na Zemi, se může Luciferovi přímo postavit a přemoci ho. Vstoupil tedy do naší dimenze a pro svůj příchod si vybral syna Josefa a Marie, Ježíše, aby prostřednictvím jeho osoby manifestoval na Zemi všem lidem Světlo! V těle Ježíše tak skutečný Syn Stvořitele činil zázraky a šel příkladem svým životem. Jeho záměrem bylo přinést lidem Lásku, osvítit jejich cestu „Božím“ Světlem k prozření a zbavit lidi od Strachu, aby v konečném důsledku Jeho mise vedla k očištění Země od Antisvětla. Přestože Jeho vliv, energie a frekvence byly vysoké, přesto se silám Antisvětla podařilo zmařit Jeho záměr – zradou člověka. Jidášovo působení ve skupině Ježíšových učedníků a význam jeho služby pro síly Temnoty není stále zhodnocen.

Lucifer se střetl s Ježíšem několikrát a pokaždé byl poražen. Pochopil tedy, že Ježíš není obyčejným člověkem, ale musí mít napojení na vyšší síly, které on nedokáže přemoci. Obrátil se tedy na pomoc ke svému Pánovi – bratru Stvořitele. Ten brzy rozpoznal, že v Ježíšově těle působí přímo bratrův syn a chce překazit jeho záměr ovládnout Zemi a celé Universum.  Zároveň si uvědomil, že dokud bude mít Stvořitelův Syn spojení se svým Otcem, nic proti němu nezmůže. Proto získal do svých služeb člověka jménem Jidáš, obdaroval ho dokonalou maskou a vyslal do skupiny Ježíšových učedníků s jediným úkolem – zjistit, jak je Syn, v Ježíšově těle, napojen na Otce. Jidáš tedy dnem i nocí sledoval Ježíše, až jednoho dne odhalil, že pro komunikaci s Otcem Syn využívá korunní čakry, která kolem Ježíšovy hlavy, v okamžiku vysílání, vytvářela světelné silové pole. Tímto způsobem se zároveň napojoval na Zdroj Světla a světelné energie. Jakmile toto Jidáš zjistil, neprodleně vše oznámil Luciferovi, který dále informoval Stvořitelova bratra. Ten pak, díky těmto informacím, mohl začít usilovně bádat, zda a jak lze toto spojení přerušit. Bohužel pro další vývoj života na Zemi se mu to podařilo. Síly Antisvětla vyvinuly dokonalou – nazvěme to tak – rušičku v podobě trnové koruny!

Nyní se vraťme do oficiálnější historie – podle dochovaných pramenů se ponejvíce udává, že trnovou korunu upletli Pilátovi vojáci a narazili ji Kristovi na hlavu, až mu z ní vystříkly pramínky krve. Zůstává však nezaznamenáno, jaký k tomu měli důvod, kdo z nich tuto korunu upletl, a jak s ní mohl manipulovat, aniž by se sám neporanil o trny.

My již tušíme trochu jinou verzi příběhu. Trnová koruna byla upletena silami Antisvětla hluboko v podzemí a nabita silovým polem přímo ze Zdroje Antisvětla. Každý trn byl zosobněním jisté frekvence Antisvětla, aby dohromady vytvořily magickou rušičku a zároveň vše pohlcující černou díru. Sám Lucifer ji pak v zosobnění vojáka nasadil Ježíšovi na hlavu. Tímto aktem bylo přerušeno spojení Syna s Otcem a mohlo tak dojít k jeho odstranění z těla Ježíše. Ježíšovo zvolání: „Otče, proč jsi mne opustil,“ jen podtrhuje, že ani on sám netušil, jak došlo ke ztrátě Jeho spojení s Otcem a Zdrojem Světla.

Přerušení spojení a s ním i přerušení přísunu energie Světla, která byla nositelkou života Syna v těle Ježíše, vedlo k tomu, že Syn Stvořitele „umírá“ a ačkoli je ve své podstatě v naší dimenzi nesmrtelný, jeho duch musí z těla odejít a tělo Ježíše tak zůstává prázdné.

Poté, co Pilát vydává Josefovi Ježíšovo tělo, ten je odnáší do jeskyně, kde spolu s Marií a Marií Magdalénou, snímají Ježíšovi z hlavy trnovou korunu. V ten okamžik se Ježíšovo tělo opět může propojit se Zdrojem Světla. Tentokrát však již bez vtělení Syna Stvořitele. Ježíšovo tělo ožívá Světlem, svojí vlastní duší, která mu byla určena, a Ježíš tak pokračuje ve svém „běžném“ pozemském životě. Není už ale schopen konat zázraky a jeho další život se odehrává stranou veškerého veřejného dění. Skrytě odchází společně se svojí ženou Marií Magdalenou a dětmi, a dožívá v ústraní.

Zatímco Ježíš opouští veřejný život, nesmrtelný duch Syna se manifestuje v Ježíšově podobě učedníkům, aby jim, a jejich prostřednictvím všem těm, kdo věří ve Světlo, zvěstoval radostnou zprávu, že Jeho duch je s nimi, a proto ještě není nic ztraceno. Že Světlo žije a přináší jim naději v jejich úsilí být malým Světélkem v temnotě, která je obklopuje.

Duch Syna zůstal, aby pomáhal lidem, kteří se vydají následovat Světlo, probudit jejich vnitřní Světélko naplněné Láskou, radostí, harmonií a souzněním se všemi bytostmi na planetě i ve vesmíru a zejména s Matkou Zemí, milosrdenstvím, svobodou a pokojem v duši, těle a mysli tvořit, milovat, radovat se beze strachu o život, zdraví, existenci. Ale nejen to, záměr Ducha Syna zahrnuje mnohem víc. Zahrnuje Jeho NÁVRAT.

Uběhlo již skoro 2000 let od vítězství sil Temnoty nad Synem Stvořitele a všemožná proroctví praví, že Spasitel se opět vrátí. Jaká bude jeho podoba? Dokáže vyvolat tak intenzivní Světlo, aby prozářilo Temnotu? Dokáže očistit Zemi od bytostí Antisvětla? Bude mít podporu Stvořitele?

A jak se na Jeho návrat připravuje Lucifer s Pánem Antisvětla?

Možná, že se tohoto návratu vskutku dočkáme, možná je to příběh pro příští generace. V každém případě se kolem nás odehrává mnoho zajímavých a poutavých událostí, které na sebe navazují nebo se prolínají, aby, viděny v jakémsi rámci či kontextu, do sebe zapadaly. A v jednom z těchto rámců ožívá i tajemství trnové koruny.

Co se stalo s trnovou korunou poté, co ji Josef s Marií sundal Ježíšovi z hlavy?

Nikdo se zřejmě dnes nedopátrá skutečných událostí, avšak je pravděpodobné, že trnová koruna zůstala ležet v jeskyni. Kdo ji zde nalezl a jak se dostala na přelomu 3. a 4. století do kostela na hoře Sion v Jeruzalémě, se již nedozvíme. Z ojedinělých a kusých zpráv se však dá zmapovat její další putování, jehož vyvrcholením je cesta z Benátek do Paříže v roce 1239 k rukám francouzského krále Ludvíka IX. Od této doby je trnová koruna umístěna v Paříži. Během své pouti však byla postupně ochuzována o trny, které si jednak nechávali významné osobnosti tehdejšího vládnoucího světa a dále pak o trny, které francouzští králové rozdávali církevním institucím či panovníkům, kteří byli v jejich přízni. I když je, v tomto případě, otázkou, kolik z těchto trnů bylo pravých a kolik falešných.

Co však již není věcí spekulace, je fakt, že vlastnictví pravého trnu, obdařeného Luciferovou magií, přináší svým držitelům moc vládnout, úspěchy, slávu a peníze. Moc magie trnů, zakletá do trnové koruny dodnes vyzařuje svoji nízkofrekveční energii. A někteří z obradovaných na to přišli.

V této souvislosti se naskýtá jedna zásadní otázka: proč si Lucifer nevzal zpět trnovou korunu poté, co byla sňata z Ježíšovy hlavy? Byl někdo rychlejší a on se k ní nedostal? Nebo to byl záměr, aby se koruna či její trny dostaly mezi lidi a on tak, jejich prostřednictvím, mohl ovládat ty, kteří je mají v držení. Vždyť kdo je schopen takovémuto působení odolat? Snad jedině bytosti s vysokofrekvenčnímí vibracemi Světla.

Staletí ubíhají a jednotlivé indicie začínají do sebe zapadat a naznačovat, že je tu někdo, kdo má o trnovou korunu zájem. Že by někdo, kdo se chce, za pomoci její moci, stát vládcem na Zemi? Sběratel?

Požár katedrály Notre Dame 16. dubna 2019 byl zarmucující pro celou veřejnost. Zvláště pak pro ty, kteří věděli, že v jejích prostorách je po staletí uložena největší část Ježíšovi trnové koruny. Avšak pro příznivce trnové koruny přišla záhy po vypuknutí požáru dobrá zpráva – kaplan hasičů, Jean Marc Fournier, vynesl trnovou korunu z hořící katedrály. Hrdinství hodné obdivu. Kdo by se tedy odvážil spekulovat, zda snad pan Fournier není členem spolku Sběratele či byl jen využit v plánu, aby vynesl z hořícího domu kopii trnové koruny? Ano, kopii – vždyť proto byla katedrála Notre Dame zapálena, aby se Sběratel zmocnil pravé trnové koruny a nahradil ji kopií. 

Kdo je tímto Sběratelem, který generaci za generací pátrá po jednotlivých trnech, aby korunu opět zkompletoval. Jak blízko je od svého cíle? Kolik pravých trnů již vlastní a kolik mu jich ještě chybí? Vždyť i historické prameny se rozchází v tom, kolik vlastně bylo trnů na trnové koruně? S. Vincent Ferrier, generál dominikánů ve čtrnáctém století, mluví o 72; ve studii M. de Mélyho se setkáme s 69 trny, které francouzští králové autenticky nabízejí knížatům, katedrálám, opatům celé Evropy. V Čechách jsme měli trny na dvou místech – dva na Karlštejně a následně ve Svatováclavské koruně, kam je uložil Karel IV a které zmizely, a jeden pak v klášteře Zlatá Koruna (díky Přemyslu Otakaru II), který také zmizel neznámo kam.

Osobně bych řekl, že Sběratel má již skoro všechny trny i s pravou trnovou korunou pohromadě. Přesto jeho sbírka není ještě kompletní. Zbylé trny však musí získat za každou cenu, třeba vyvoláním války, díky čemuž se snadněji dostane na místo, na které by se jinak nedostal. Protože jedině s kompletní trnovou korunou může aktivovat její Luciferovu magii, energii a moc! Chce ovládnout svět a být tak připraven na příchod nového Spasitele, aby ho zničil a nadále udržel Zemi v Temnotě?

Existuje nějaká naděje mu v tom zabránit?